WIZA

AKTU NORMATYWNEGO / ODPISU ORZECZENIA

Na podstawie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), udzielam wizy niżej wymienionemu aktowi normatywnemu (innemu aktowi prawnemu lub odpisowi orzeczenia):

 

Numer aktu: XII/73/2011
Data aktu: 2011-11-25
Tytuł aktu: w sprawie regulaminu placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Organ wydający: Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Wiza udzielona przez:
Imię i nazwisko: Z up. Wojewody Dolnośląskiego Milena Pigdanowicz-Fidera
Stanowisko służbowe: Starszy specjalista
Data udzielenia wizy: 2011-12-16