Uchwała Nr XII/73/2011
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie regulaminu placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki 

Na podstawia art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki, uchwala co następuje: 

§ 1. Wprowadza się „Regulamin placu zabaw, zlokalizowanego na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, którego treść określona jest w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

§ 3. Regulamin, o którym stanowi § 1, podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych zlokalizowanych przy każdym z placów zabaw usytuowanych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Załącznik do Uchwały Nr XII/73/2011
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

załącznik place zabaw