Uchwała Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Lubinie

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubin 

Na podstawie art.4, art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz.266 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) na wniosek Prezydenta Miasta 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubin na lata 2010-2019, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Andrzej Górzyński


WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIEJSKIEJ LUBIN 

Rozdział 1.


Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. 

§ 1. 1 Mając na uwadze obowiązki gminy wynikające z obowiązujących przepisów prawa za uzasadnione uznaje się kontynuowanie działań zamierzających do tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, dlatego też zakłada się, że w okresie objętym kolejnym wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubin - w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych - następować będą zmiany w liczbie lokali tworzących ten zasób, przede wszystkim poprzez zwiększenie zasobu lokali socjalnych. 

2. Gmina Miejska Lubin utrzymuje swój zasób mieszkaniowy na takim poziomie, aby umożliwiał tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, przeznaczając lokale mieszkalne lub socjalne dla osób ubiegających się o najem lokalu z zasobu gminy, które spełniają kryteria określone w uchwale dotyczącej zasad gospodarowania tym zasobem, oczekują na najem lokalu w oparciu o prawomocny wyrok sądu lub nabyły uprawnienie do otrzymania lokalu zamiennego w oparciu o odrębne przepisy. 

3. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy umożliwiające realizację nowego budownictwa mieszkaniowego oraz coraz większą liczbę osób oczekujących pomocy gminy poprzez oddanie w najem lokalu mieszkalnego, przyjmuje się zasadę, iż w pierwszej kolejności realizowane będą zadania wynikające dla gminy wprost z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dotyczące zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamiennych. 

4. Aktualną wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Lubin wg stanu na dzień 31.05.2010r. oraz plan potrzeb zmierzający do powiększenia tego zasobu przedstawia tabela nr 1 i tabela nr 2. 

5. Powiększanie zasobu mieszkaniowego i zasobu lokali socjalnych w kolejnych pięciu latach może być realizowane w szczególności przez: 

a) nowe budownictwo realizowane w ramach własnych środków finansowych, partnerstwa publiczno-prywatnego lub towarzystwa budownictwa społecznego, 

b) adaptacje budynków komunalnych na lokale komunalne i socjalne, 

c) partycypację w Towarzystwie Budownictwa Społecznego, 

d) przekwalifikowanie lokali mieszkalnych na lokale socjalne, 

e) pozyskiwanie budynków lub lokali na podstawie obowiązujących przepisów, celem adaptacji na lokale mieszkalne i socjalne. 

6. W celu skuteczniejszej realizacji zadań, o których mowa w programie, a których celem jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, dopuszcza się możliwość wynajmowania lokali od innych właścicieli lokali i podnajmowania osobom trzecim, w tym również dla realizacji prawomocnych wyroków sądowych wg zasad określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. 

Rozdział 2.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata. 

§ 2. 1 Znajomość stanu technicznego własnych zasobów mieszkaniowych i systematyczne szacowanie stopnia zużycia budynków pozwala na racjonalne planowanie remontów bieżących i kapitalnych oraz prawidłowe zarządzanie substancją mieszkaniową. 

2. Czynnikami mającymi istotny wpływ na stan techniczny budynku są między innymi: wiek budynku, rodzaj zabudowy, rodzaj pokrycia dachu, sposób utrzymania budynków i sposób ich użytkowania, ale przede wszystkim wysokość środków finansowych przeznaczanych na wykonanie koniecznych remontów i napraw. 

3. Mając na uwadze zapisy ust.1 i 2, za uzasadnione i konieczne uznaje się przeprowadzenie w budynkach stanowiących własność i współwłasność Gminy Miejskiej Lubin inwestycji i remontów w takim zakresie, aby ze względu na ich stan techniczny,nieruchomości te mogły w okresie obowiązywania niniejszego programu osiągnąć jak najlepszy stan techniczny. Zakłada się systematyczną poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Lubin. 

4. Obecny stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubin oraz prognozy jego zmian - przedstawia tabela nr 3 i tabela nr 3.1. 

5. Priorytetem przy realizacji inwestycji i remontów nieruchomości będzie w pierwszej kolejności usuwanie stanów awaryjnych zagrażających życiu i bezpieczeństwu mieszkańców i ich mienia oraz konstrukcji technicznej budynku, a w dalszej kolejności działania podnoszące standard zamieszkania (modernizacja budynków). 

6. Za cel polityki remontowej nieruchomości przyjmuje się: 

a) doprowadzenie do wyrównania stanów technicznych wszystkich budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, poprzez przyjęcie zasady, iż nakłady na remonty pozwolą na utrzymanie budynków w stanie nie pogorszonym, a budynki będą posiadać sprawnie działające instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, bezpieczną instalację elektryczną odpowiadającą obecnym wymogom technicznym oraz niskie zużycie ciepła będące wynikiem dokonanej termorenowacji (ocieplenia) budynku. 

b) określenie priorytetowych kierunków w zakresie remontów mieszkaniowego zasobu gminy zmierzających do stałego podnoszenia nakładów finansowych na remonty, które pozwolą uniknąć wydawania środków finansowych na usuwanie stanów awaryjnych, w celu podejmowania odpowiedzialnych decyzji w zakresie kolejności wykonywania robót ich celowości oraz przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

7. Przyjmuje się zasadę, iż potrzeby remontowe nieruchomości stanowiących własność i współwłasność gminy na każdy rok kalendarzowy określane będą w oparciu o przeglądy stanu technicznego budynków tak, aby środki finansowe niezbędne dla realizacji konkretnych - najpilniejszych działań, mogły zostać zabezpieczone w budżecie gminy na kolejny rok. 

8. Diagnozę potrzeb w zakresie nakładów inwestycyjnych i remontowych wynikających ze stanu technicznego budynków z podziałem na nieruchomości stanowiące własność i współwłasność Gminy Miejskiej Lubin, także w odniesieniu do lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – przedstawia tabela nr 4. 

Rozdział 3.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach oraz wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne. 

§ 3. 1 Finansowanie inwestycji i remontów nieruchomości stanowiących własność i współwłasność gminy odbywać się będzie z przychodów własnych podmiotu zarządzającego zasobem oraz ze środków ujętych w budżecie gminy w każdym kolejnym roku kalendarzowym. 

2. Środki pieniężne na finansowanie inwestycji i remontów nieruchomości będą środkami pochodzącymi z następujących źródeł: 

1) z wpływów osiągniętych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, 

2) z budżetu gminy, 

3) dotacje z budżetu państwa, 

4) dotacje z Unii Europejskiej pozyskiwane w ramach programów, 

5) z innych źródeł finansowania przewidzianych przepisami prawa. 

3. Priorytetem dla gospodarki mieszkaniowej w okresie obowiązywania programu będzie wprowadzenie równoważącej się struktury przychodów (dochodów) i kosztów (wydatków). 

4. Partycypacja Gminy Miejskiej Lubin w remontach nieruchomości stanowiących współwłasność odbywać się będzie w zakresie określonym uchwałami wspólnot mieszkaniowych do wysokości posiadanych udziałów w nieruchomości. 

§ 4. 1. Dla osiągnięcia celów określonych w niniejszym programie zmierzających m.in. do posiadania dostatecznej ilości lokali mieszkalnych i lokali socjalnych oraz właściwego standardu posiadanego zasobu mieszkaniowego, zakłada się stały i systematyczny wzrost wydatków na ten cel. Propozycje potrzeb w tym zakresie przedstawia tabela nr 5. 

2. Przewiduje się, iż wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy będą wzrastały zgodnie ze wzrostem stawki bazowej czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy, która powinna kształtować się na poziomie umożliwiającym finansowanie zadań związanych z utrzymaniem tego zasobu w stanie nie pogorszonym – a dodatkowo będą pokrywane ze środków finansowych przewidzianych w budżecie miasta na ten cel. 

3. Zakładane przychody z najmu lokali mieszkalnych, koszty utrzymania i remontów lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubin, w kolejnych latach obowiązywania programu, przy założeniu braku zaległości czynszowych oraz z ich uwzględnieniem, obrazuje tabela nr 6.1 i tabela nr 6.2. 

Rozdział 4.
Planowana sprzedaż lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubin 

§ 5. 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubin odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz według zasad określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie. 

2. Celem sprzedaży lokali mieszkalnych powinno być: 

• pozyskiwanie środków na nowe budownictwo i inne cele inwestycyjne w posiadanych zasobach, 

• racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy poprzez żądanie od nabywcy w przypadku zbycia lokalu - zwrotu udzielonej bonifikaty w przypadkach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

• przemyślana prywatyzacja zasobu mieszkaniowego 

3. Prywatyzacja zasobu polegać będzie na kontynuowaniu obecnej formy zbywania lokali tj. na możliwości wykupu lokali mieszkalnych przez ich najemców, oraz sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych, które nie są konieczne dla zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkaniowych gminy w drodze przetargu. 

4. Wyłącza się ze sprzedaży na rzecz najemców: 

• lokale socjalne i budynki z lokalami o standardzie lokali socjalnych, które po zwolnieniu ich przez dotychczasowych najemców przeznaczane będą na lokale socjalne, 

• lokale w budynkach przeznaczonych do wyburzenia 

• lokale w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego, chyba że z wnioskiem o wykup wystąpią jednocześnie wszyscy najemcy 

• lokale mieszkalne położone w budynkach, w których przewidywana jest zmiana funkcji. 

• lokale których najemcy zalegają z opłatą czynszu 

5. Gmina Miejska Lubin może również odmówić sprzedaży lokali w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku gdy sprzedaż lokalu sprzeczna będzie z interesem gminy a także : 

• w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, 

• w budynkach, w których powierzchnia lokali użytkowych przewyższa powierzchnię lokali mieszkalnych. 

6. Szacuje się, iż w okresie objętym wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Lubin sprzedaż dotyczyć może ok. 70 lokali mieszkalnych. Szacunku liczby lokali mogących być przedmiotem zbycia dokonano w oparciu o wyliczenie średniej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych w okresie obowiązywania poprzedniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, uwzględniając jednocześnie liczbę wniosków o wykup lokali oczekujących na realizację. 

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubin oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach. 

§ 6. 1. Zarządzanie lokalami i nieruchomościami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy definiuje się jako podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu w szczególności: 

1. zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, 

2. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, 

3. zapewnienia właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, 

4. bieżące administrowanie nieruchomością, 

5. utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, 

6. uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. 

2. Czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubin wykonuje obecnie licencjonowany zarządca nieruchomości - „Feroma” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

3. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Lubin prowadzone jest w sposób bezpośredni, który jest możliwy jedynie przy nadzorze prowadzonym przez gminę w oparciu o stosowną umowę zawartą przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759) 

4. Zakłada się, iż w okresie obowiązywania niniejszego programu mogą zostać podjęte działania mające na celu optymalizację kosztów i poprawę efektywności świadczonych usług w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy dopuszczając w przyszłości możliwość zmiany zasad zarządzania przez obecny podmiot lub zmiany podmiotu zarządzającego nieruchomościami gminnymi z uwzględnieniem obowiązującego prawa. 

Rozdział 6.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. 

§ 7. 1. W celu prowadzenia właściwej gospodarki lokalami mieszkalnymi, należytego utrzymania technicznego budynków mieszkalnych, podniesienia standardu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, a w efekcie poprawy warunków mieszkaniowych najemców lokali mieszkalnych przyjmuje się do realizacji zasady polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubin wynikające z niniejszego programu. 

2. Czynsz obejmuje podatek od nieruchomości, koszty administrowania, konserwacji i utrzymania technicznego budynku w tym remonty, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię elektryczną oraz opłaty publiczno-prawne. 

3. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania opłat związanych z eksploatacją mieszkania, a niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę do lokalu energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody oraz odbiór nieczystości płynnych i stałych w wypadkach gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej odrębnej umowy. 

§ 8. Dla mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubin ustala się następujące rodzaje czynszów: 

1. czynsz za lokale mieszkalne, 

2. czynsz za lokale socjalne, 

3. czynsz wolny. 

§ 9. 1. Miesięczne stawki czynszu najmu 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i socjalnego – ustala Prezydent Miasta Lubina, z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. 

2. Stawka czynszu za lokale socjalne nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Lubin. 

3. Czynsz wolny, o którym mowa w § 8 pkt.3 wynosi do 3% wartości odtworzeniowej i będzie ulegał zmianie wg zasady określonej w § 10. 

§ 10. Zakłada się, że w celu prawidłowej realizacji założeń wynikających z niniejszego programu stawka bazowa czynszu za najem lokali mieszkalnych powinna wzrastać systematycznie raz do roku, tak aby w ostatnim roku obowiązywania niniejszego programu osiągnąć 3% wartości odtworzeniowej.. 

§ 11. 1. Oceny stanu technicznego budynków będą sporządzane w każdym roku kalendarzowym,w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane. 

2. Za sporządzenie oceny stanu technicznego odpowiedzialny jest zarządca (administrator) budynku. 

§ 12. 1. Wysokość czynszu dla danego lokalu określa się w oparciu o stawkę bazową czynszu oraz czynniki podwyższające i obniżające jego wartość użytkową. 

2. Wprowadza się następujące czynniki obniżające wartość użytkową lokalu, mające wpływ na wysokość stawki czynszowej: 

a) za mieszkanie z kuchnią bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego do 2% 

b) za mieszkanie na ostatniej kondygnacji z wyjątkiem budynków jednokondygnacyjnych do 2% 

c) za mieszkanie w oficynie do 2% 

d) za mieszkanie w budynku o pogorszonym stanie technicznym do 5% 

e) za mieszkanie w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego do 10% 

f) za mieszkanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki do 16% 

3. Wprowadza się następujące czynniki podwyższające wartość użytkową lokalu, mające wpływ na wysokość stawki czynszowej: 

a) za wyposażenie mieszkania w instalację centralnego ogrzewania lubogrzewania etażowego do 5% 

b) za wyposażenie mieszkania w instalację ciepłej wody doprowadzonejz zewnątrz budynku do 5% 

c) za wyposażenie mieszkania w gaz przewodowy do 5% 

d) za łazienkę w mieszkaniu do 5% 

e) za ubikację w mieszkaniu do 5% 

f) za dźwig osobowy do 5% 

g) za antenę zbiorczą do 5% 

h) za domofon do 5% 

i) za położenie budynku zgodnie z opracowaniem „Wpływ położenia budynku na czynsz za lokale od 0%-10% 4. Czynniki obniżające wysokość bazowej stawki czynszu nie mogą łącznie przekraczać 16%. 

5. Stawkę bazową czynszu podwyższa się o 30% w przypadku podnajęcia lokalu mieszkalnego. 

6. Odszkodowanie za brak tytułu prawnego do lokalu odpowiada wysokości czynszu, jaki byłby zobowiązany lokator opłacać gdyby stosunek najmu nie wygasł. 

7. Odszkodowanie uzupełniające(zasady jego stosowania i wysokość) określone zostaną stosownym zarządzeniem Prezydenta Miasta. 

§ 13. Czynsz najmu dla lokali wolnych prawnie przekazanych przez najemcę - wynajmującemu, a oddawanych ponownie w najem oraz zasiedlanych po raz pierwszy – może zostać ustalony do 3% wartości odtworzeniowej budynku. 

§ 14. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić tylko z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w szczególności przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

§ 15. Czynsz najmu i inne opłaty w tym opłaty niezależne za lokale wymienione w § 8 płacone są z góry do 10 tego dnia każdego miesiąca na wskazany przez wynajmującego rachunek, za wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu lub formę. 

§ 16. 1. Ustala się, iż z wnioskiem o obniżkę stawki bazowej czynszu mogą występować najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubin w przypadku gdy stawka czynszu za zajmowany lokal odpowiadać będzie co najmniej3,5% wartości odtworzeniowej budynku. 

2. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu o której mowa w ust.1 jest zobowiązany do złożenia stosownego wniosku o jej przyznanie. Obniżka czynszu udzielona może zostaćnajemcy, który spełni kryteria dochodowe uzasadniające zastosowanie obniżki czynszuprzewidziane w odrębnej uchwale przyjętej w oparciu o art. 21 ust.1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 1ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Rozdział 7.
Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubin. 

§ 17. 1. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta planuje się w okresie obowiązywania niniejszego programu: 

1. skuteczną realizację przyjętej w programie polityki czynszowej polegającą na systematycznej zmianie wysokości czynszu, umożliwiającej zwiększanie nakładów finansowych na remonty nieruchomości w wysokości nie mniejszej niż szacowanej w programie, 

2. opracowywanie przez zarządzającego gminnym zasobem krótkoterminowych - rocznych programów w zakresie polityki remontowej mieszkaniowego zasoby gminy, umożliwiających skuteczniejszą realizację programu, 

3. weryfikacje umów najmu i wypowiadanie ich najemcom, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, 

4. wdrażanie systemu wielopłaszczyznowej zamiany lokali mieszkalnych służącej do realizacji celów jakimi są: 

a. racjonalne przeprowadzanie napraw i remontów lokali mieszkalnych poprzez dostarczenie lokali zamiennych najemcy w każdym przypadku, gdy rodzaj naprawy lub remontu wymaga przeniesienia do lokalu zamiennego na czas jego trwania, 

b. likwidacja dysproporcji między powierzchnią lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów zasobów komunalnych, ilością osób w nich zamieszkałych, a dochodami ich gospodarstw domowych i możliwościami bieżącego regulowania opłat związanych z najmem lokalu (czynsz, opłaty niezależne) również w ramach zamian lokali pomiędzy kontrahentami za uregulowaniem zaległości czynszowych lub ich części, 

5. zmniejszenie liczby dłużników i listy potencjalnych osób oczekujących na lokale socjalne poprzez :- skuteczną windykację należności czynszowych,- opracowanie zasad programu „przeciwdziałania groźbie eksmisji”, 

6. monitorowanie potrzeb lokalowych mieszkańców w związku z wypowiadaniem umów najmu lokali mieszkalnych w świetle art. 11 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 

7. pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na budownictwo socjalne, 

8. przekwalifikowanie lokali mieszkalnych o niskim standardzie na lokale socjalne, 

2. W celu pozyskania dodatkowych lokali mieszkalnych do mieszkaniowego zasobu gminy: 

1. dopuszcza się wynajem lokali mieszkalnych i ich nabywanie na własność od różnych podmiotów dysponujących mieszkaniami w tym od właścicieli mieszkań na rynku wtórnym i od spółdzielni mieszkaniowych, 

2. nabywanie budynków mieszkalnych – wykończonych lub będących w trakcie realizacji, 

3. przeznaczenie terenów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe realizowane przez różne podmioty gospodarcze, również z udziałem podmiotu prywatnego 

4. dopuszcza się partycypację w Towarzystwie Budownictwa Społecznego, 

5. zapewnienie rezerwy terenowej dla nowego budownictwa, 

6. inwestowanie w uzbrojenie terenów przeznaczanych pod budownictwo mieszkaniowe. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

tab.pop.1lubin 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

tabela2lubin 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

tabela3lubin 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

tabela3.1lubin 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

tabela4lubin 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

tabela5lubin 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

tab.pop. 6.1 i 6.2 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

tabela 6.2 nowa