Uchwała Nr XLVII/1415/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) oraz art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.2)), w związku z art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielenia tych ulg.
§ 2Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach pieniężnych - rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według stanu na dzień złożenia wniosku;
2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Wrocław oraz jej jednostki podległe, w tym Urząd Miejski Wrocławia;
4) przedsiębiorcy - rozumie się przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.);
5) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym.
§ 3 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.).
2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust.1.
3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.
4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
§ 4 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w ust 1.
§ 5 1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności jeżeli:
1) dłużnik - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową;
2) dłużnik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.
2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust.1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a organem lub osobą uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.
3. Odmowa udzielania ulg, o których mowa w ust.1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.
§ 6 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.
2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust 1 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna - oświadczenie majątkowe, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.
4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 8 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
§ 7Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.
§ 8Do udzielania ulg uprawnieni są:
1) Prezydent Wrocławia bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych;
2) kierownik jednostki podległej Gminie Wrocław, jeżeli kwota należności pieniężnych nie przekracza 50.000 zł.
§ 9 1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:
1) dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;
2) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;
3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.
2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat – niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.
§ 10Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.
§ 11Prezydent Wrocławia w corocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta przedstawia Radzie Miejskiej Wrocławia informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń.
§ 12Traci moc uchwała Nr LII/3179/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 207, poz. 3225).
§ 13Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 14Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

Jacek Ossowski
 
Załącznik do uchwały Nr XLVII/1415/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Oświadczenie o stanie majątkowym
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241.