WIZA

AKTU NORMATYWNEGO / ODPISU ORZECZENIA

Na podstawie art. 15 ust.4 w zw. z ust.4a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95.), udzielam wizy niżej wymienionemu aktowi normatywnemu (innemu aktowi prawnemu lub odpisowi orzeczenia):

 

Numer aktu: XLV/416/10
Data aktu: 2010-07-29
Tytuł aktu: w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Lwówek Śląski
Organ wydający: Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski
Wiza udzielona przez:
Imię i nazwisko: Z up. Wojewody Dolnośląskiego Agnieszka Augustynowicz
Stanowisko służbowe: Starszy specjalista
Data udzielenia wizy: 2010-09-06