Uchwała Nr XLV/416/10
Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski

z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Lwówek Śląski 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw zobowiązana jest stosować się do regulaminu. 

§ 3. Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim i na tablicach informacyjnych usytuowanych przy wejściu na plac zabaw. 

§ 4. Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim i na tablicach informacyjnych usytuowanych przy wejściu na plac zabaw. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Załącznik do Uchwały Nr XLV/416/10
Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski
z dnia 29 lipca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV 416 10