Uchwała Nr XLVI/282/10
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami ), Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Przyjmuje się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych młodzieżowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski, zwany dalej „Programem”. 

§ 2. Celem Programu jest: 

1)stymulowanie aktywności młodych ludzi w procesie pozyskiwania wiedzy, 

2)promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, kulturze i sporcie, osiąganych przez uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski, 

3)materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym i tym samym ułatwienie im dostępu do edukacji oraz dóbr kultury, 

4)zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności i zdolności, 

5)zachęcenie uczniów do reprezentowania Powiatu Dzierżoniowskiego w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblach ponadpowiatowych. 

Program ma doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych młodzieży oraz wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności powiatu dzierżoniowskiego. 

§ 3. Program realizuje się poprzez: 

1)Program stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „ZŁOTY PRYMUS”, 

2)Program promujący wybitne osiągnięcia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „ZŁOTY TALENT”, 

3)Program motywacyjny dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych „ZŁOTA NADZIEJA”. 

Rozdział 2.
Program stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „ZŁOTY PRYMUS” 

§ 4. Program stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „ZŁOTY PRYMUS” realizowany jest poprzez przyznawanie uczniom jednorazowych stypendiów „ZŁOTY PRYMUS”. 

§ 5. Stypendium „ZŁOTY PRYMUS” otrzymują uczniowie, którzy w danym roku szkolnym: 

1)uczęszczali do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej młodzieżowej kończącej się egzaminem maturalnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski; 

2)uzyskali w danym roku szkolnym średnią ocen końcoworocznych: 

- co najmniej 5,2 w przypadku uczniów gimnazjum, 

- co najmniej 5,0 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego, 

- co najmniej 4,75 w przypadku uczniów technikum; 

3)uzyskali wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

§ 6. 1. Stypendium „ZŁOTY PRYMUS” dla uczniów uzdolnionych przyznaje się jednorazowo za okres roku szkolnego, w którym zaistniały warunki do jego uzyskania. 

2. Wysokość stypendium „ZŁOTY PRYMUS” uzależniona jest od przewidzianych na ten cel środków finansowych w budżecie powiatu oraz od liczby złożonych wniosków. 

3. Wysokość stypendium „ZŁOTY PRYMUS” dla jednego ucznia wynosi nie więcej niż 500,00 zł. 

§ 7. Wniosek o stypendium „ZŁOTY PRYMUS” dla ucznia zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 8. Stypendium „ZŁOTY PRYMUS” wręczane jest podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w obecności przedstawicieli samorządu powiatowego. 

Rozdział 3.
Program promujący wybitne osiągnięcia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "ZŁOTY TALENT" 

§ 9. 1. Program promujący wybitne osiągnięcia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "ZŁOTY TALENT" realizowany jest poprzez przyznawanie uczniom stypendiów jednorazowych „Złoty Talent”. 

2. Stypendium „Złoty Talent” przyznawane jest uczniom, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach: sportowej, artystycznej, kulturalnej, technicznej lub innej określonej dziedzinie wiedzy teoretycznej bądź praktycznej oraz spełniają kryteria określone w niniejszym rozdziale poniżej. 

§ 10. 1. Stypendium „Złoty Talent” może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie nagrody: 

1)uczęszcza do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej młodzieżowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski, 

2)uzyskał nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej, tzn. jest medalistą indywidualnych lub drużynowych zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub zajął I-V miejsce w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

3)uzyskał tytuł laureata olimpiady, konkursu artystycznego (recytatorskiego, plastycznego, muzycznego i in. dziedzin sztuki) co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 

4)prezentuje własny dorobek twórczy, jest autorem wystawy malarskiej, wieczoru autorskiego, prezentuje swoje prace z zakresu szeroko rozumianej kultury w wydawnictwach i placówkach kulturalno oświatowych, 

5)jest laureatem lub uczestnikiem finału konkursu na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, lub jest laureatem konkursu na szczeblu wojewódzkim w dziedzinie technicznej, 

6)jest laureatem lub uczestnikiem finału olimpiady, konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego, lub jest laureatem olimpiady, konkursu na szczeblu wojewódzkim w zakresie innej określonej dziedziny wiedzy teoretycznej, bądź praktycznej. 

2. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium „ZŁOTY TALENT”. 

§ 11. Wniosek o stypendium „ZŁOTY TALENT” dla ucznia zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, dołączając do niego potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, o których mowa w §10 ust. 1 niniejszej uchwały. 

§ 12. 1. Stypendium „ZŁOTY TALENT” przyznaje się jednorazowo za okres roku szkolnego, w którym zaistniały warunki do jej uzyskania. 

2. Wysokość stypendium „ZŁOTY TALENT” uzależniona jest od przewidzianych na ten cel środków finansowych w budżecie powiatu oraz od liczby złożonych wniosków. 

3. Wysokość stypendium „ZŁOTY TALENT” dla jednego ucznia za wybitne osiągnięcia indywidualne wynosi: 

- na szczeblu międzynarodowym nie więcej niż 4 000,00 zł, 

- na szczeblu ogólnopolskim nie więcej niż 2 500,00 zł, 

- na szczeblu wojewódzkim nie więcej niż 1 500,00 zł, 

- za prezentację własnego dorobku twórczego wynosi nie więcej niż 750,00 zł. 

4. Wysokość stypendium „ZŁOTY TALENT” za wybitne sportowe osiągnięcia drużynowe wynosi: 

- na szczeblu międzynarodowym dla członka zwycięskiej drużyny nie więcej niż 250,00 zł, 

- na szczeblu ogólnopolskim dla członka zwycięskiej drużyny nie więcej niż 200,00 zł, 

- na szczeblu wojewódzkim dla członka zwycięskiej drużyny nie więcej niż 100,00 zł. 

§ 13. Stypendium „ZŁOTY TALENT” wręczane jest wraz z dyplomem na uroczystości zorganizowanej przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego. 

Rozdział 4.
Program motywacyjny dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych "ZŁOTA NADZIEJA" 

§ 14. 1. Program motywacyjny dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych "ZŁOTA NADZIEJA" realizowany jest poprzez przyznawanie uczniom stypendium jednorazowego „Złota Nadzieja”. 

2. Stypendium „ZŁOTA NADZIEJA” przyznawane jest uczniom, którzy spełniają kryteria podane w niniejszym rozdziale poniżej. 

§ 15. Stypendium „ZŁOTA NADZIEJA” może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie nagrody: 

1)uczęszczał do zasadniczej szkoły zawodowej młodzieżowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski; 

2)uzyskał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

3)uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0; 

4)angażował się w pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska. 

§ 16. Wniosek o stypendium „ZŁOTA NADZIEJA” dla ucznia zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 17. 1. Stypendium „ZŁOTA NADZIEJA” przyznaje się jednorazowo za okres roku szkolnego, w którym zaistniały warunki do jego uzyskania. 

2. Wysokość stypendium „ZŁOTA NADZIEJA” uzależniona jest od przewidzianych na ten cel środków finansowych w budżecie powiatu oraz liczby złożonych wniosków. 

3. Wysokość stypendium „ZŁOTA NADZIEJA” dla jednego ucznia wynosi nie więcej niż 200,00 zł. 

§ 18. Stypendium „ZŁOTA NADZIEJA” wręczane jest podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w obecności przedstawicieli samorządu powiatowego. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 19. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów w ramach programów, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały przyjmowane są w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, pokój nr 1. 

§ 20. Wyboru beneficjentów programów oraz ustalenia wysokości stypendiów dokonuje Zarząd Powiatu. 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego. 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

Mateusz Cegiełka

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/282/10
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego "ZŁOTY PRYMUS" 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/282/10
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego "ZŁOTY TALENT" 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/282/10
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego "ZŁOTA NADZIEJA"